NBS
Центар за размену података

Техничке претпоставке

Увод

Сваки корисник који је регистрован за достављање података преко апликације Центар за размену података Народне банке Србије треба да поседује:

 • приступ интернету,
 • инсталиран одговарајући веб-претраживач,
 • инсталиране одговарајуће сертификате који обезбеђују заштићену комуникацију са централним сервером путем HTTPS протокола,
 • квалификовани дигитални сертификат (важи само за кориснике који имају потребу за слањем фајлова који треба да буду електронски потписани),
 • апликацију уз помоћ које се врши дигитално потписивање PDF докумената (важи само за кориснике који имају потребу за слањем електронски потписаних PDF фајлова),
 • апликацију уз помоћ које се врши дигитално потписивање XML докумената (важи само за кориснике који имају потребу за слањем електронски потписаних XML фајлова).

Приступ интернету

Потребно је да корисник има приступ интернета преко неког од канала који омогућавају такозвани брзи инетрнет (преко ADSL-а, преко кабловског оператера...).

Веб-претраживач

Потребно је да корисник има инсталиран одговарајући веб-претраживач како би могао да приступи веб-апликацији за достављање података.

Веб-претраживачи на којима је апликација тестирана су:

 • Internet Explorer 11 (или новији),
 • Firefoks 14 (или новији), и
 • Chrome 21 (или новији).

Сертификати који обезбеђују заштићену комуникацију са централним сервером путем HTTPS протокола

Апликација ради путем https протокола. Овај протокол омогућава да сва комуникација коју остварујете са централним сервером буде у криптованом облику, чиме је систем заштите подигнут на највиши ниво.
Серверски сертификат Народне банке Србије, којим је заштићена комуникација у овој апликацији, издат је од стране глобално признатих издаваоца сертификата. Због тога приликом приступа апликацији путем вашег веб претраживача, не би сте требали да добијате никаква упозорења везана за сигурност.
Уколико вам се при приступу апликацији не приказују никаква упозорења за сигурност, то значи да су сви потребни серверски сертификати већ уредно инсталирани на вашој машини.
Уколико вам се при приступу апликацији приказују упозорења везана за сигурност, потребно је да извршите инсталацију одговарајућих сертификата, које можете пронаћи кликом на катанчић видљив у вашем address bar-y.

Квалификовани дигитални сертификат

Квалификовани дигитални сертификат треба да буде издат од стране регистрованог сертификационог тела у Србији.

Поступак издавања дигиталног сертификата уговара се појединачно или групно код сертификационог тела које субјекту сертификата издаје и потребан софтвер који служи за приступ дигиталном сертификату(приватном кључу).

Апликација уз помоћ које се врши дигитално потписивање PDF докумената

На тржишту постоји велики број апликација за дигитално потписивање PDF докумената, како комерцијалних тако и бесплатних.

Неке од апликација које се могу користити за дигитално потписивање PDF докумената су:

 • Adobe Acrobat(комерцијална апликација)
 • JSignPdf(бесплатна апликација)
 • DigiSigner онлајн бесплатно потписивање)

Наведена листа није коначна и није обавезна препорука Народне банке Србије.

Народна банка Србије не сноси никакву одговорност за изабрани начин потписивања.

Пример - потписивање PDF документа програмом JSignPdf

Апликација уз помоћ које се врши дигитално потписивање XML докумената

Корисници могу да изврше дигитално потписивање XML докумената на следеће начине:

 • да користе апликацију NBS.DigSignature развијену од стране Народне банке Србије,
 • да користе произвољну апликацију набављену на тржишту намењену за дигитално потписивање електронских докумената, која има могућност да врши дигитално потписивање XML докумената у складу са дефинисаном техничком спецификацијом,
 • да сами имплементирају своју апликацију која ће вршити дигитално потписивање XML докумената у складу са дефинисаном техничком спецификацијом.

Народна банка Србије не сноси никакву одговорност за изабрани начин потписивања.

Народна банка Србије не пружа техничку подршку везану за процес дигиталног потписивања.

Народна банка Србије не пружа техничку подршку везану за процес инсталације и коришћење апликације за дигитално потписивање.