NBS
Центар за размену података

Речник појмова

У овом одељку су дата кратка објашњења за појмове који се често помињу у техничкој документацији.


Клијент - правно лице коме је Народна банка Србије одобрила приступ систему и које је обвезник извештавања по неком основу

Корисник - особа коју је правно лице овластило да у његово име приступа систему и извршава операције које су му дозвољене

Кориснички налог - корисничко име и лозинка уз помоћ кога корисник приступа систему

Улога корисника у систему - скуп акција на које корисник има права, након што приступи систему


Категорија типа извештаја - група типова извештаја којима корисник може да приступа, и да над њима обавља операције на које има права

Тип извештаја - за сваки тип извештаја НБС прописује правила именовања, формат и процес обраде