NBS
Центар за размену података

Категорије извештаја

Извештаји везани за послове са хартијама од вредности

У овој категорији извештаја налазе се извештаји које су правна лица која подлежу одговарајућој регулативи везаној за одставњање извештаја везаних за послове са хартијама од вредности дужна да достављају Народној банци Србије у складу са важећим прописима.

Извештаји јавних извршитеља

У овој категорији извештаја налазе се извештаји које јавни извршитељи регистровани на територији републике Србије могу да достављају Народној банци Србије у складу са важећим прописима.

Извештаји коморе извршитеља

У овој категорији извештаја налазе се извештаји које је комора извршитеља дужна да доставља Народној банци Србије, у складу са важећим прописима.

Статистички извештаји о потраживањима и обавезама, ЦРХОВ

У овој категорији извештаја налазе се извештаји које је Централни регистар хартија од вредности републике Србије, дужан да доставља Народној банци Србије у складу са важећим прописима.

Извештаји друштава за посредовање у осигурању

У овој категорији извештаја се налазе извештаји које друштва за посредовање у осигурању треба да достављају Народној банци Србије, у складу са важећим прописима.

Извештаји платних институција

У овој категорији извештаја се налазе извештаји које платне институције треба да достављају Народној банци Србије, у складу са важећим прописима.

Извештаји о капиталу и адекватности капитала

Извештаји о капиталу и адекватности капитала које имају обавезу да достављају Платне институције и Институције електронског новца, Сектору за контролу пословања банака.

Извештаји које достављају банкарске групе у складу с одлуком о извештавању банака

У овој категорији извештаја налазе се извештаји које достављају банкарске групе у складу с одлуком о извештавању банака.

Извештаји које достављају банкарске групе у складу с одлуком о извештавању о адекватности капитала банке - Базел 3

У овој категорији извештаја налазе се извештаји које достављају банкарске групе у складу с одлуком о извештавању о адекватности капитала банке.

Извештаји пореске управе - рачуни физичких лица, сефови и дознаке

У овој категорији извештаја налазе се извештаји које пореска управа министарства финансија, може да доставља Народној банци Србије, поводом добављања информација о рачунима физичких лица, у складу са вaжећим прописима.

Извештаји управе за спречавање прања новца - рачуни физичких лица, сефови и дознаке

У овој категорији извештаја налазе се извештаји које управа за спречавање прања новца министарства финансија, може да доставља Народној банци Србије, поводом добављања информација о рачунима физичких лица, у складу са вaжећим прописима.

Извештаји судова - рачуни физичких лица

У овој категорији извештаја налазе се извештаји које судови, могу да доставља Народној банци Србије, поводом добављања информација о рачунима физичких лица, у складу са вaжећим прописима.

Извештаји министарства унутрашњих послова - рачуни физичких лица, овлашћења, сефови и дознаке

Oвој категорији извештаја може бити придружено само Министарство унутрашњих послова.

Извештаји локалних пореских администрација - рачуни физичких лица
Извештаји о кредитним пословима са иностранством - кредитна задужења

Oвој категорији извештаја могу бити придружени само обвезници извештавања о кредитним пословима са иностранством.

Извештаји о кредитним пословима са иностранством - кредитна одбрења

Oвој категорији извештаја могу бити придружени само обвезници извештавања о кредитним пословима са иностранством.

Упитници о информационим системима финансијских институција

Oвој категорији извештаја могу бити придружени само обвезници извештавања по основи достављања упитника о информационим системима фин. институција.

Извештаји о накнадама пружалаца платних услуга

Oвој категорији извештаја могу бити придружени само обвезници извештавања о накнадама пружалаца платних услуга.

Извештаји о приговорима на рад давалаца финансијских услуга

Oвој категорији извештаја могу бити придруженe само платне институције и институције електронског новца по основу достављања извештаја о приговорима на рад давалаца финансијских услуга.

Извештаји који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

Овој категорији извештаја могу бити придружене само пружаоци платних услуга и овлашћених мењачи по основу Одлуке о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован.

Електронске фактуре
Извештаји који се односе на новчане дознаке

Овој категорији извештаја могу бити придружене само платне институције и институције електронског новца .

Извештаји Безбедносне информативне агенције - рачуни физичких лица, овлашћења, сефови и дознаке

Овој категорији извештаја може бити придружена само Безбедносна информативна агенција.

Извештаји везани за евиденцију ималаца виртуелних валута

У овој категорији извештаја се налазе извештаји које имаоци виртуелних валута – правна лица и предузетници са седиштем у Републици Србији или који послују у Републици Србији достављају Народној банци Србије у складу са Одлуком о ближим условима и начину вођења Евиденције ималаца виртуелних валута.

Све информације у вези формирања извештаја из ове категорије као и одговарајуће примере XML порука, можете пронаћи у zip фајлу који можете преузети са следећег линка: Техничко упутство за електронско достављање података Народној банци Србије за вођење евиденције ималаца виртуелних валута – за имаоце виртуелних валута

Извештаји агенције за спречавање корупције - рачуни физичких лица, сефови и дознаке

Oвој категорији извештаја може бити придружена само Агенција за спречавање корупције.