NBS
Центар за размену података

Услови коришћења система Центар за размену података Народне банке Србије

1. Прихватање услова коришћења система Центар за размену података Народне банке Србије

1.1. Условима коришћења система Центар за размену података Народне банке Србије (у даљем тексту: Услови) регулише се начин употребе система Центар за размену података Народне банке Србије (у даљем тексту: Сервис) од стране корисника. Прихватањем тих услова у целини стичете право да приступите Сервису и користите га.

1.2. Да бисте приступили Сервисима које нуди Народна банка Србије, дужни сте да, приликом регистрације, пружите ваше основне личне податке и информације за контакт;

1.3. Прихватањем Услова, обавезујете се да су подаци и информације које сте дали исправни, тачни и ажурни.

1.4. У случају промене података и информација, дужни сте да о тим променама, без одлагања, обавестите Народну банку Србије.

1.5. Народна банка Србије задржава право да прати и врши стални надзор над коришћењем Сервиса, као и активности корисника Сервиса.

1.6. Народна банка Србије задржава право да вам без најаве и претходног и/или накнадног обавештења онемогући приступ Сервису, у потпуности или делимично, у зависности од своје процене.

2. Одговорност корисника

2.1. Прихватањем Услова обавезујете се да нећете покушати приступ Сервисима на било који други начин осим на начин описан у техничкој документацији Сервиса, као и да нећете бити укључени у било коју активност која је у супротности с наменом Сервиса или која омета његов несметан рад.

2.2. Прихватањем Услова, прихватате пуну одговорност за било какву штету коју би Народна банка Србије могла да претрпи услед кршења и непоштовања одредаба Услова, као и услед било какве употребе Сервиса која није у складу са Условима; одговорни сте и за штету, односно трошкове које би Народнoj банци Србије, из наведених разлога, могла проузроковати трећа лица, и обратно, за штету коју би Народна банка Србије из истих разлога могла проузроковати трећим лицима.

3. Параметри корисничког налога

3.1. Прихватањем Услова, Народна банка Србије ће вам дати параметре корисничког налога – корисничко име, лозинку (у даљем тексту: Налог).

3.2. Прихватањем Услова обавезујете се да Налог нећете дистрибуирати другим правним или физичким лицима, а сваки такав покушај ће се сматрати кршењем одредаба Услова.

3.3. Ви сте искључиво одговорни за сигурност Налога који вам је додељен, као и за сваку злоупотребу Налога.

3.4. Ако приметите или посумњате да је ваш Налог на било који начин злоупотребљен или компромитован, дужни сте да о томе обавестите Народну банку Србије одмах, а не касније од наредног радног дана.

4. Приватност информација

4.1. Народна банка Србије се обавезује да ће ваше личне податке и информације дате приликом регистрације, као и податке о вашим ативностима, искључиво користити у статистичке сврхе и сврхе анализирања рада Сервиса.

4.2. Народна банка Србије неће дозволити увид у ове податке трећим лицима, осим у случајевима прописаним законом.

5. Одговорност Народне банке Србије за коришћење података Сервиса

5.1. Прихватањем Услова прихватате да Сервисе користите искључиво на своју одговорност.

5.2. Народна банка Србије није одговорна ни за какву посредну или непосредну штету, измаклу добит, губитак пословне репутације и goodwill , као ни за било који други губитак који можете да претрпите коришћењем Сервиса.

5.3. Народна банка Србије не одговора за тачност и комплетност података добијених коришћењем Сервиса.

5.4. Народна банка Србије није одговорна ни за какву посредну или непосредну, материјалну или нематеријалну штету коју можете претрпети:

5.4.1. због ваше зависности од тачности и комплетности података добијених коришћењем Сервиса;

5.4.2. због било каквих измена функционалности Сервиса и/или измена спецификација Сервиса;

5.4.3. услед повремених или трајних прекида пружања услуга Сервиса, или појединих функционалности Сервиса;

5.4.4. због вашег пропуста на заштити параметара налога за приступ Сервисима; и

5.4.5. услед било којег другог догађаја који може настати као последица коришћења Сервиса.

6. Језик Услова

Услови су сачињени на српском језику. Текст Услова на страном језику може бити сачињен ради превода и лакшег разумевања Услова, а ако постоји било каква неусаглашеност текста Услова на српском језику и његовог превода на страни језик, меродаван је искључиво текст Услова на српском језику.

7. Престанак важења и измене Услова

7.1. Услови престају да важе тренутком вашег престанка коришћења услуга Сервиса, или на ваш захтев или прекидом пружања услуга Сервиса од стране Народне банке Србије.

7.2. Народна банка Србије има право да без најаве измени Услове, у ком случају ће вас о томе обавестити путем и-мејла, поштом или обавештењем на сајту Народне банке Србије.

7.3. Настављањем коришћења Сервиса сматра се да сте прихватили измене Услова.